Home page > Adatkezelési szabályzat
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Legfrissebb híreink
 

A

Chiesi Hungary Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2015  

 

I.         BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a „Szabályzat") teljes körűen szabályozza és tartalmazza a Chiesi Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Kristóf tér 4. 3. em. 1-3.; továbbiakban: a „Társaság") által működtetett http://torrex-chiesi.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap") keresztül elérhető és fellelhető szakmai információk megismerése; a Társaság által szervezett szakmai rendezvényeken, pályázatokon való részvétel; (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás"); gyógyszer-mellékhatás vagy minőségi kifogás tétele; a Társaság által meghirdetett pozíció betöltése; valamint az ezekkel kapcsolatos értesítések, hírlevelek küldése érdekében a Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenkénti feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, egyéb lényeges rendelkezéseket.

A Társaság valamennyi személyes adat kezelése és gyűjtése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény"), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv."), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt."), a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.")továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH") ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

A Társaság a papír alapú formanyomtatványon megadott és az elektronikus rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

A Társaság az adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtotta, amely iránt a bejegyzési eljárás folyamatban van. A nyilvántartási azonosítót a Társaság annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a Honlapon, az „Adatkezelési Szabályzat"menüpont alatt érhető el.

 

II.        ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvényben szerepelnek.

1.         Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2.         Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.         Különleges adat:

a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

4.         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

5.         Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

6.         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

7.         Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

8.         Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

9.         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

10.       Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Az alábbi értelmező rendelkezés az Elkertv-ben szerepelnek:

11.       Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:

a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy

b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

Az alábbi értelmező rendelkezés a Grt-ben szerepelnek:

12.       Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely az Értelmező rendelkezések 2. pontja szerint személyes adatnak minősül és a Társaság által nyújtott Szolgáltatások igénybe vétele, gyógyszer-mellékhatással kapcsolatos bejelentés vagy minőségi kifogás tétele, a Társaság által meghirdetett pozícióra való jelentkezés vagy az ezekkel kapcsolatos értesítések, hírlevelek fogadása érdekében megadásra kerül az érintettek által.

 

III.      AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Társaságunk a rögzített személyes adatokat kizárólag az I. pontban meghatározott Szolgáltatások nyújtása, a Társaság által meghirdetett pozíció betöltése, illetve az előbbiekkel kapcsolatos értesítések és hírlevelek küldése érdekében kezeli. A Társaság ezen kívül lehetőséget biztosít a gyógyszerek mellékhatásaival kapcsolatos bejelentés, illetve minőségi kifogás tételére is.

Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A hozzájárulás megadása:

bővebb szakmai információ megismerése céljából a regisztráció során, a „Regisztráció"menüpont alatt található kérdéssor kitöltésével; szakmai rendezvényeken történő részvétel esetén a részvételt igazoló „Jelenléti ív" kitöltésével és aláírásával; pályázatra jelentkezés esetén a „Pályázatok" menü pont alatt található Pályázati űrlap kitöltésével és a Társasághoz való megküldésével; gyógyszer mellékhatásra vonatkozó bejelentés, minőségi kifogás tétele esetén az erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével és a Társasághoz való megküldésével; pozícióra jelentkezés esetén az önéletrajznak a Társasághoz való megküldésével történik.

Társaságunk esetében különleges adatok kezelése is felmerülhet, amennyiben a pályázatra jelentkezők Pályázati űrlapjához kötelezően mellékelt szakmai önéletrajza, vagy az állásajánlatra jelentkezők szakmai önéletrajza tartalmazza az Értelmező rendelkezések 3. pontjában felsorolt adatok valamelyikét. Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett előzetesen, írásban hozzájárul. A pályázatra jelentkezők a Pályázati űrlapon található nyilatkozat aláírásával adhatják meg az ezzel kapcsolatos hozzájárulásukat, mely előzetes, írásbeli hozzájárulásnak minősül. Az állásajánlatra jelentkezők az önéletrajzuk megküldésével adják meg az ezzel kapcsolatos hozzájárulásukat, mely előzetes, írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Ezen kívül Társaságunk értesítést, hírleveleket is küld az érintettek részére külön, az arra való feliratkozás esetén. Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult. Amennyiben az Önök szándéka, hogy ne szerepeljenek hírlevél adatbázisunkban, vagy le szeretnének onnan iratkozni, ezt a Társaság office.hu@chiesi.com e-mail címére küldött elektronikus levél útján bármikor kérhetik ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja nem valósul meg, illetőleg amíg a nyilvántartásunkban szereplők nem kérik azok törlését. Az Információs törvény értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat felismerhetetlenné tesszük, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

IV.      A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által nyújtott, az I. pontban meghatározott Szolgáltatást igénybe venni szándékozó; gyógyszer-mellékhatást bejelentő vagy minőségi kifogást tevő; a meghirdetett pozícióra jelentkező, illetve a Társaság által működtetett hírlevél adatbázisban szerepelni kívánó ügyfélre vonatkozik.

Ennek alapján a Társaság minden ügyfele kötelezettséget vállal e Szabályzat betartására.

 

V.        ADATFELDOLGOZÁS

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

 

VI.      ADATTOVÁBBÍTÁS

Adattovábbítás a Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan a gyógyszer-mellékhatással kapcsolatos bejelentés, minőségi kifogás tétele esetén történik. Ennek során az űrlapon megadott személyes adatok, azaz a név, munkahely neve és címe, foglalkozás, telefonszám, fax, e-mail cím kerülnek továbbításra a Társaság anyavállalatához, a Chiesi Pharmaceuticals GmbH társasághoz (székhely: AT-1010 Wien, Gonzagagasse 16. ép. 16., Ausztria).

 

VII.     JOGORVOSLATI JOG

Bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az office.hu@chiesi.com  e-mail címre küldött elektronikus levél útján.

Kérelmükre haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül részletes tájékoztatást adunk írásban az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, (i) amennyiben ezt a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon kérik, (ii) ha azok kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatást ad. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben a Társaság döntésével nem értenek egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos egyéb kifogás, panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségen:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu

 

VIII.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Kérjük, hogy csak akkor adja meg a személyes adatait, amennyiben egyetért a fentiekkel.

 

Kelt: 2015. január 5.

 

Chiesi Hungary Kft.